بررسي فرآيند تخريب ساختمان با استفاده از روش انفجاري

بررسي فرآيند تخريب ساختمان با استفاده از روش انفجاري|30019200|qro
در این پست قصد معرفی فایل بررسي فرآيند تخريب ساختمان با استفاده از روش انفجاري را داریم با ما همراه باشید.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل 1- مقدمه 3

1-1- روش هاي تخريب ساختمان.. 3

1-1-1- روش تخريب بالا به پايين (دستي) 3

1-1-2- روش تخريب بالا به پايين (مکانيکي) 4

1-2- روش گوي تخريب... 10

1-3- روش انفجار 14

فصل 2- نکات اجرايي در تخريب بناهاي فرسوده. 17

2-1- کليات تخريب... 17

2-2- اهميت موضوع تخريب، دامنه کاربرد و پيش‌بيني نياز به اطلاعات اين فن‌.. 17

2-3- شناسايي مقدماتي، تمهيدات اوليه و روش‌هاي تخريب... 21

2-4- انواع ساختمان‌هاي خاص.... 21

2-5- انواع ريزش‌ها 22

2-6- شناسايي مقدماتي و تمهيدات اوليه. 23

2-7- انواع روش‌هاي مقاوم سازي‌ 24

2-8- استفاده از ماشين آلات تخريب بازو بلند. 26

2-9- تخريب با انفجار (استفاده از مواد منفجره) 28

فصل 3- نکاتي در مورد تخريب ساختمان ها به وسيله انفجار 30

3-1- مقدمه 30

3-2- يک انفجار واقعي از داخل ؟. 30

3-3- هرچه بزرگتر باشند ، سخت تر فرو مي ريزند. 31

3-4- ديناميت و گروه انفجار 34

3-5- انفجار بزرگ... 38

3-6- روش نوين تخريب سازه‌هاي بلند. 42

فصل 4- تاريخچه و پيشينه پژوهش.... 52

فصل 5- تخريب ساختمان در مناطق شهري با استفاد از انفجار. 57

5-1- مقدمه 57

5-2- انفجار و بار ناشي از آن بر روي ساختمان.. 57

5-3- اصول كلي تخريب ساختمان با مواد منفجره 60

5-4- مراحل تخريب ساختمان با مواد منفجره 61

5-4-1- تعيين نوع ماده منفجره 61

5-4-2- انتخاب روش كاربرد مواد منفجره 61

5-4-3- مشخص كردن محل هاي حفر چال.. 62

5-4-4- حفر چال 62

5-4-5- خرج گذاري و انفجار 62

5-4-6- انفجارهاي ثانويه و تكميلي.. 63

5-4-7- بارگيري و حمل.. 63

5-5- تخريب ساختمان هاي چندطبقه. 63

5-6- تخريب با فرو ريختن كامل ساختمان در جاي خود. 65

5-7- فرو ريختن ساختمان در يك راستاي خاص.... 66

5-8- ايمني عمليات انفجار 68

5-9- بررسي منطقه پس از انفجار 69

5-10- بررسي لرزش زمين.. 70

5-11- جمع بندي.. 71

فصل 6- بررسي روش هاي تخريب انواع سازه ها توسط عمليات انفجار. 73

6-1- مقدمه 73

6-2- تخريب پل ها 73

6-3- تخريب دودكش ها 76

6-4- تخريب سيلوها 78

6-5- تخريب سازه هاي بلند. 81

6-6- تخريب سازه هاي صنعتي.. 84

6-7- تخريب سازه هاي زيرآب... 84

6-8- ايمني عمليات انفجار در تخريب سازه ها 86

فصل 7- مختصري بر شبيه سازي تخريب انفجاري سازه ها 90

فصل 8- منابع 95

فصل 1-مقدمه

1-1-روش هاي تخريب ساختمان

در اين فصل، چهار روش تخريب: بالا به پايين (دستي)، بالا به پايين (مکانيکي)، روش گوي تخريب و روش انفجار مورد بررسي قرار مي گيرد.

1-1-1- روش تخريب بالا به پايين (دستي)

روش بالا به پايين روشي است که از سقف شروع شده و تا سطح زمين ادامه پيدا مي کند. ترتيب هاي خاصي از فعاليت هاي روش مذکور وجود دارد که ممکن است بر اساس وضعيت کارگاه و اعضاي سازه اي مورد تخريب متفاوت باشند.

توالي تخريب

توالي مراحل تخريب بايد بر اساس شرايط واقعي کارگاه، محدوديت ها، جانمايي ساختمان، جانمايي سازه ها و ساخت آن تعيين گردد . به طور کلي مراحل زير بايد اعمال گردد:

الف- کليه سازه هاي پيش آمده، سايبان ها، ايوان ها و بخش هاي متصل به ديوارهاي خارجي بايد نخست و پيش از تخريب ساختمان اصلي و سازه هاي داخلي آن تخريب شود.

ب - در حين تخريب سازه کف کليه اتاق هاي تاسيسات آسانسور و مخازن آب در ارتفاع، بايد با توالي بالا به پايين نسبت به سطح سقف اصلي تخريب گردند.

پ - تخريب دال هاي کف بايد از دهانه مياني آغاز شده و به سمت تيرهاي تکيه گاه ادامه يابد.

ت - تيرهاي کف بايد به ترتيب زير تخريب شوند:

ث - ستون ها بايد پس از برچيدن تيرهاي بالاتر تخريب گردند.

سازه هاي پيش آمده و بالکن ها

سازه هاي پيش آمده، بالکن ها و ايوان ها ممکن است به سمت خارج ساختمان و روي پياده رو يا در برخي موارد بر روي بخشي از خيابان جلو آمده باشند. سازهاي تکيه گاهي موقت، سکوهاي محافظ يا سکوهاي موقت بايد به عنوان اقدامات احتياطي دقيقاً زير آنها قرار داده شود.

1-1-2-روش تخريب بالا به پايين (مکانيکي)

توالي مراحل تخريب توسط ماشين آلات عموماً مانند روش دستي بالا به پايين بوده به جز اينکه اکثر کارهاي تخريب توسط تجهيزات مکانيکي انجام مي گردد. تخريب با بالا بردن ماشين آلات مکانيکي روي بالاترين طبقه ساختمان آغاز مي گردد.

شکل ‏1‑1: تخريب بالا به پايين (مکانيکي)

بالا بردن ماشين آلات

ماشين آلات مکانيکي بايد به وسيله جرثقيل يا ساير ماشين آلات مورد تاييد مهندس سازه داراي پروانه بر روي سقف ساختمان قرار گيرد. منطقه عملياتي بايد درحين بالا بردن ماشين آلات مسدود گردد. درصورتي که نياز به مسدود کردن موقت مسير باشد، مجوزهاي مربوطه از پليس و شهرداري پيش از آغاز عمليات کسب گردد.

تکيه گاه هاي ماشين آلات

شکل ‏1‑2: شماتيک ماشين الات در تخريب بالا به پايين (مکانيکي)

بايد بار وارد شده از طرف ماشين آلات به کف را مورد بررسي قرار داد. در صورت نياز بايد شمع زني در طبقات پايين تر از طبقه مورد تخريب انجام شود تا ماشين آلات در شرايط ايمن بمانند. جابجايي ماشين آلات واحد مکانيکي بايد تنها در محدوده شمع زني شده انجام شود.

ساخت رمپ موقتي

ماشين آلات بايد به وسيله رمپ به طبقات پاييني انتقال يابد. شيب رمپ نبايد بيشتر از 1.75 به 1 يا مقدار توصيه شده توسط سازنده ماشين آلات باشد . به عنوان روش جايگزين مي توان ماشين آلات را به وسيله جرثقيل پايين آورد.

شکل ‏1‑3: رمپ موقتي در روش مکانيکي

جابجايي ماشين آلات مکانيکي در نواحي زير ممنوع است:

- در محدوده دو متري لبه ساختمان

- در محدوده 1متري بازشوهاي کف

- هر نوع سازه پيش آمده يا کنسول دار

توالي تخريب

توالي مراحل تخريب مطابق با موارد ذيل انجام گردد:

الف - کليه دال و تيرهاي پيش آمده، سايبان ها و ايوان ها بايد نخست و پيش از تخريب طبقات داخلي تخريب شود.

ب -اعضاي سازه اي به طورکلي بايد به ترتيب زير تخريب گردد:

- ابتدا دال تخريب مي شود

- سپس تيرهاي ثانويه

- بعد تيرهاي اصلي

ث - پنل ديوار شامل تيرها و ستون ها، بايد به تدريج و به شکل کنترل شده تخريب گردد.

ايوان ها و بالکن هاي پيش آمده

تخريب ايوان ها و بالکن هاي پيش آمده، مي تواند شديدا اًمنيت عمومي را به مخاطره اندازد و لذا بايد با احتياط و دقت فراوان انجام شود. سازه هاي تکيه گاهي موقت، سکوهاي محافظ يا سکوهاي موقت بايد دقيقاً زير ايوان ها يا بالکن هاي پيش آمده قرار گيرند.